Shareholding Patterns

Sr. No. Name No.of Shares Held
1 Akshay Seventilal Mehta 4152100
2 Varshaben Akshay Mehta 199500
3 Pinalben Rakshit Shah 500000
4 Palak Meet Mehta 40
5 Kinnari Tusharbhai Rana 40
6 Sumitkumar Rajeshkumar Shah 40
7 Payalben Shah 40
8 Sanketbhai Shah 40
Total 4851800